ردیفنام اسبجنسیتسال تولدرنگنام مادر اسبنام پدر اسبDNAمیکروچیپ/داغ نژاد/تیرهقدتولید کننده 
1اترکنریانIR031846
2احترام دشت نازمادیان1394کهرباران پورطلاقوش قره تپهIR012372364099600000714
3اربنت وارداتینریانسمندیلدوزاخال تکه
4ارشکنریان1374کرنگتوران قره تپهدل دلIR090038داغ/104075ترکمن_اخال162لوئیز فیروز
5ال برناقمادیاناخال تکه
6الماس سیاهمادیان1393کهرقره بولت حبیب ایشاندل دل2IR012364364099600000715
7الوند دشت نازنریان1400رایا حبیب ایشاندل دل2
8اولامادیان
9اولکام مزرعهمادیان1386کهرگونشIR021176985154000035672
10ایران گل آنامادیان1374سمندگل ترکمناربنت وارداتیIR030339داغ/104001
11ایلچی دشت نازنریان1395نیلهقره بولت حبیب ایشانبچه آهوIR102674364099600005663ترکمنسیدمهدی حقگو
12ایلخی ورامینمادیان
13لوئیز دشت نازمادیان1395کهرطوغانارشک36400353375216364099600005664ترکمن_اخال یموت160سیدمهدی حقگو
14آذین رئیسیمادیان1392کهرتلاشخورشیدIR222762364099600004857ترکمنامیرحسین رئیسی
15آرچین دشت نازنریان1400آرمیتاباینا حبیب ایشان
16آرشنریان1368کهرIR034317داغ/104317
17آرمیتامادیان1390نیلهبهارگلبهمن مهربانIR210051985154000032679ترکمن
18آریا درویشنریانIR034517
19آزادی دشت نازنریان1400سمندداغ آرماندل دل2IR1528843640010152884TUترکمنسیدمهدی حقگو
20آفتاب نوروزابادمادیان1397شهبانوکوروغلی
21آقبندمادیان
22آلاله دشت نازمادیان1400ستاره ندادل دل2
23آمازونمادیان1388کهرگلرنگسرابIR210043968000005382976
24آمیگونریان1378کهرIR034301داغ/104301
25آنا گلمادیان1382مشکیIR035634داغ/105634
26آنه گرینریان
27آهنگ دشت نازمادیان1398کهرسیرستاره نداطاغان قره تپهIR1526293640010152629TUترکمنسیدمهدی حقگو
28آهو سعیدنریانIR034062
29آهوقرقنریانیمرعلی
30آواز دشت نازمادیان1397کهرتلاش دل دل2IR1526383640010152638TUترکمنسیدمهدی حقگو
31آی جان دشت نازمادیان1398سمندآرمیتاکوروغلیIR1526283640010152628TUترکمنسیدمهدی حقگو
32آی طلا حبیب ایشانمادیان1392کهراولکام مزرعهطلاقوش قره تپهIR011574985170003010558
33آی من دشت نازمادیان1391کهرمهام جانطلاقوش قره تپهIR011489956000003102653
34باده دشت نازمادیان1399کهرسیرگونل حبیب ایشانطاغان قره تپه364099600049269
35باران پورمادیان1379نیلهپرستوآرشIR025617985100010347398
36باربدنریان1389کهرگوزل2سمندفدراسیونIR010789985154000011653
37بالاخان دشت نازنریان1394سمندشمشاد5ارشکIR012365364099600000711
38بالسقرمادیان1379مشکیIR034433داغ/104433
39بام دشت نازنریان1397کهرسرونازروزان/سرخوش364099600009733
40بایراق دشت نازنریان1400پریوشباینا حبیب ایشان
41بایرامنریان
42بتونریان1369کهرسیرصنماربنت وارداتیIR030723723ترکمن_اخال162لوئیز فیروز
43بچه آهونریان1372کهرسیرIR034394985100010331704ترکمن
44یمرعلینریان
45بهارگلمادیان1381نیلهIR030663985154000032661
46بهمن مهرباننریان1384کهراترکIR020791985154000011606
47پاپیا دشت نازنریان1401بالسقربام دشت ناز
48پاپیون دشت نازمادیان1400نیلهشهربانو رهسپاردل دل2
49پادرا دشت نازنریان 1401نورتاجبام دشت ناز
50پامچال دشت نازمادیان1401گونل حبیب ایشانبام دشت ناز
51پرواز دشت نازنریان1400گلشاد جرگلانطاغان قره تپه
52پریوشمادیان1379نیلهاق مارالبچه آهوترکمن
53پریوش1مادیان1378نیلهIR034417داغ/104417ترکمن
54پونه دشت نازمادیان1401ستاره ندابام دشت ناز
55پیروز دشت نازنریان1401خاطره دشت نازطاغان قره تپه
56تالیا قره تپهمادیانکهررویا قره تپهاربنت وارداتیترکمن_اخاللوئیز فیروز
57تای سیز رئیسیمادیان1392کهرIR222759ترکمنامیرحسین رئیسی
58تپش دشت نازمادیان1397کهرسیرگلشاد حبیب ایشاندل دل2IR1526353640010152635TUترکمنسیدمهدی حقگو
59ترانه دشت نازمادیان1395نیلهکوروغلیIR022367364099600000720
60ترنم دشت نازمادیان1401رایا حبیب ایشانبام دشت ناز
61تریاقوش وارداتینریانسمنداخال تکه160
62تکهنریان1375کهرآرشIR024111داغ/104111
63تلاشمادیان1381کهررویا فدراسیونتوسن 2IR090199968000004564738
64توران قره تپهمادیانکهرسیرصنماربنت وارداتیترکمن_اخال
65توران5مادیان1381سمندبایرامIR035589داغ/105589-1
66توسن وارداتینریاننیلهاخال تکه
67جاوید دشت نازنریان1401تپش دشت نازطاغان قره تپه
68جمال قره تپهمادیانIR024092
69جناب خان دشت نازنریان1395سمندشمشاد5ارشکIR012369364099600000712
70جواهر رهاممادیان1393کهرهیبت حبیب ایشاندل دل296111364099600002918
71جیران گنبدلیمادیان1371کرنگIR034050داغ/104050
72حکیم دشت نازنریان 1401سمندآمازوندل دل2
73خاطره دشت نازمادیان1397نیلهسولگون حبیب ایشانسمند فدراسیونIR1526373640010152637TUترکمنسیدمهدی حقگو
74خانلرخاننریان1383کرنگآق بولتدانیالIR030028985100010435580
75خورشیدنریان1387کهرسیرگل شبرنگآمیگوIR010216968000004660673
76داد دشت نازنریان1399کهرستاره ندافولاد364099600048049
77دارچین دشت نازمادیان1397کهرپریوش1یلقوشIR1526273640010152627TUترکمنسیدمهدی حقگو
78داغ آرمانمادیان1379آلتین آی داداریشتاب فدراسیونIR150765
79دانیالنریانکهرشمساییاربنت وارداتی
80دایمیرنریان1378کهر
81دایمیر دشت نازنریان1399سمندسرونازدایمیرIR1526463640010152646TUترکمنسیدمهدی حقگو
82دایمیرهمادیان1395کهرآذین رئیسیدایمیرIR2231503640010223150TUترکمنامیرحسین رئیسی
83درقوش وارداتینریاناخال تکه
84دریا کوشافرمادیان1382کهرمله قوش حبیب ایشانطاغان قره تپهداغT/82-4517
85دل دلنریانایلخی ورامینتریاقوش وارداتی
86دل دل دشت نازنریان1400گونل حبیب ایشاندل دل2
87دل دل2نریان1378مشکیجمال قره تپهدل دلIR210145داغ/104315ترکمن_اخال158لوئیز فیروز
88دلبر دشت نازمادیان1399آی طلا حبیب ایشانمارنگو
89دومان حبیب ایشانمادیان
90دویان حبیب ایشانمادیان1391کهرسولگون حبیب ایشانکوروغلیIR011256985170003060059
91دیدار دشت نازنریان1395کهرگلشاد حبیب ایشانساسان فیروزIR012374364099600000716
92راز دشت نازمادیان1398کهرتلاشطاغان قره تپهIR1526323640010152632TUترکمنسیدمهدی حقگو
93رایا حبیب ایشانمادیان1391نیلهکوروغلیIR021255985170002960622
94رزان/سرخوشنریان1385کهرگل آقبندطلاقوش قره تپهIR021159985154000035614ترکمن_اخال158مسعود غیاثی
95رویا قره تپهمادیانکهرال برناققزل یولدوز وارداتیترکمن_اخاللوئیز فیروز
96زاگرس دشت نازنریان1400گیتی فرخطاغان قره تپه
97زرین یاسنریان1377نیلهگل توسنسمند فدراسیونIR014266داغ/104266ترکمن_اخال157
98ژیار دشت نازنریان1398غزل رئیسیمارنگو
99ساسان فیروزنریان1374نیلهIR034003داغ/104003
100ستاره ندامادیان1377نیلهآهو صالح بردییوزپلنگIR031201985100010366114ترکمن
101سرابنریان1381کهرIR034474داغ/104474ترکمن
102سرود دشت نازنریان1397کهر سیرگونل حبیب ایشاندل دل2IR1526363640010152636TUترکمنسیدمهدی حقگو
103سرونازمادیان1388کهرگل توسنآمیگوIR2105635367902ترکمن
104سمند فدراسیوننریان1370سمنداولااربنت وارداتیIR034110ترکمن_اخالفدراسیون سوارکاری
105سمند گرکزمادیان1380کهرقره گلطاووس سیدخوجهIR030287985100010390073
106سولگون حبیب ایشانمادیان1382نیلههیبت حبیب ایشانIR021630985100010236120ترکمن
107سولمازمادیان
108شتابنریان
109شقایق پورمادیان1384کهرIR031219985100010421271
110شقایق دشت نازمادیان1401شهربانو رهسپاردل دل2
111شکوفه دشت نازمادیان1401ترانه دشت نازبام دشت ناز
112شمساییمادیاننیلهیمرعلی
113شمشاد5مادیان1385سمندIR031424985154000035599
114شهبانومادیان
115شهربانو رهسپارمادیان1394کهرسیرشقایق پورآریا درویشIR011828985170002971790
116صدف دشت نازمادیان1397سولمازفولاد
117صنممادیانممتاردرقوش وارداتیترکمن_اخاللوئیز فیروز
118صوفیان دشت نازمادیان1390کهرگوزلIR021487956000002849717
119طاغان قره تپهنریان1376کهرسیرتالیا قره تپهدل دلIR034103داغ/104103ترکمن_اخال162لوئیز فیروز
120طلاقوش قره تپهنریان1375کهررویا قره تپهدل دلIR034085985100010351196ترکمن_اخال158لوئیز فیروز
121طلوع رئیسیمادیان1394کهرسرونازسرابIR2227583640010222758TUترکمنامیرحسین رئیسی
122طوغانمادیانمشکیقره سوطاغان قره تپه
123عقیق دشت نازمادیان1400مشکیباران پورطاغان قره تپه
124غزل رئیسیمادیان
125فولادنریان1388نیلهگونل حبیب ایشانیلقوشIR010406985154000032135
126قره بولت حبیب ایشانمادیان1370کهرسیرIR210246985154000032662ترکمن
127قره سومادیانمشکییموت
128قزل یولدوز وارداتینریاناخال تکهاخال تکه وارداتی
129کارن دشت نازنریان1401کهرآذین رئیسیطاغان قره تپه
130کنتسمادیان1372نیلهIR031090داغ/123409
131کوروغلینریان1381نیلهآهوسعیدIR025573داغ/105573ترکمن
132کیوان دشت نازنریان1401مشکیگل کیواندل دل2
133گل آقبندمادیانکرنگآقبنداربنت وارداتیترکمن_اخالخدر داز
134گل بیکهمادیان1382نیلهIR035622داغ/105622
135گل ترکمنمادیانکهر
136گل توسنمادیان1373نیلهگل روزبهتوسن وارداتیIR090081968000004563917ترکمن_اخال163فدراسیون سوارکاری
137گل دایمیر رئیسیمادیان1397سمندآذین رئیسیدایمیرIR1516943640010151694TUترکمنامیرحسین رئیسی
138گل روزبهمادیان
139گل سوارمادیان
140گل شبرنگمادیان1373نیلهIR034079968000004558254
141گل کیوانمادیان
142گل گندم دشت نازمادیان1395کرنگگلشاد جرگلانارشکIR012370364099600000713
143گلاب دشت نازمادیان1396کرنگدریاکوشافرسراب364099600009615
144گلشاد جرگلانمادیان1381نیلهجیران گنبدلی شتابIR021431985170003002225
145گلشاد حبیب ایشانمادیان1387کهردومان حبیب ایشانتکهIR022376985100010235917
146گوزلمادیانگل سوارIR020044
147گوزل2مادیانIR024442
148گونشنریان1383سمندسمند فدراسیونIR020011985100010427167
149گونل حبیب ایشانمادیان1382کهرسیر میزان حبیب ایشاندانیالIR035578داغ/105578
150گیتی فرخمادیان1379نیلهIR031113TR00/0610-E030
151گیسو دشت نازمادیان1400مشکینورتاجدل دل2
152لاچین خاننریان1367کهرIR034101داغ/104101
153لبخند دشت نازمادیان1398داغ آرمانطاغان قره تپهIR1526263640010152626TUترکمنسیدمهدی حقگو
154لیلین دشت نازمادیان1401کهرسیردایمیرهدل دل2
155مارال دشت نازمادیان1390کهرIR060247956000003279472
156مارنگونریان
157مرجن حبیب ایشانمادیان1377کهرسیرIR031579985100010424925
158مقامنریان1386سمندهیبت حبیب ایشانسمندفدراسیونIR010189985154000035622
159مله قوش حبیب ایشانمادیان
160ممتازمادیاناخال یموتفدراسیون سوارکاری
161مهام جانمادیانIR020418
162مهرتاج دشت نازمادیان1399نورتاجایلچی دشت ناز
163میزان حبیب ایشانمادیانکهرسیرآنه گری
164نفس دشت نازمادیان1401گلشاد جرگلانطاغان
165نقش دشت نازمادیان1398نیلهگلشاد جرگلانخانلرخانIR1526233640010152623TUترکمنسیدمهدی حقگو
166نگارمادیان1389کهرتوران5سمند فدراسیونIR010507985154000032402
167نگین دشت نازمادیان1398کهرطوغانخانلرخانIR1526253640010152625TUترکمنسیدمهدی حقگو
168نورتاجمادیان1381کرنگآهوسعیدIR025423داغ/105423
169هل دشت نازمادیان1395کهرمرجن حبیب ایشانروزان/سرخوشIR012373364099600000999
170همایون دشت نازنریان1401دریا کوشافربام دشت ناز
171هیبت حبیب ایشانمادیان1376نیلهIR031580985100010400382
172یاس دشت نازمادیان1401آواز دشت نازبام دشت ناز
173یکران دشت نازنریان1395کهرسیرباران پورروزان/سرخوشIR012368364099600000719
174یلدوزنریانکهرسیراخال تکه
175یلقوشنریان1380کهرطلاقوش قره تپهIR025557داغ/105557ترکمن
177محبت دشت نازمادیان1399کهریاد تیلیاقوشطاغان قره تپه364099600049072ترکمنسیدمهدی حقگو
178سردار دشت نازنریان1399نیلهگلشاد جرگلانفولاد364099600048155ترکمنسیدمهدی حقگو
179کمند دشت نازمادیان1402نورتاجدل دل2ترکمنسیدمهدی حقگو
180هستی دشت نازمادیان1402گیتی فرخطاغان قره تپهترکمنسیدمهدی حقگو
181شمس دشت نازمادیان1402گلشاد جرگلانبام دشت نازترکمنسیدمهدی حقگو
182ملودی دشت نازمادیان1402دایمیرهدل دل2ترکمنسیدمهدی حقگو
183نعناع دشت نازمادیان1402تلاش بام دشت نازترکمنسیدمهدی حقگو
184تبرک دشت نازمادیان1402گلشاد حبیب ایشانترکمنسید مهدی حقگو
185می دشت نازمادیان1402گونل حبیب ایشاندایمیر دشت نازترکمنسیدمهدی حقگو
186اطلسی دشت نازمادیان1402دویان حبیب ایشانطاغان قره تپه
187سپیده دشت نازمادیان1402آفتاب
188نیلوفر دشت نازمادیان1402آذین رئیسیطاغان قره تپه
189دالاهو دشت نازنریان1402صدف دشت ناززرین یاس
190سیاوش دشت نازنریان1402ترانه دشت نازبام دشت ناز
191بیجن دشت نازنریان1402ستاره ندابام دشت ناز
192آتای دشت نازنریان1402سمند کرگزایلچی دشت ناز
193پویا دشت نازنریان1402درچاکلیدل دل2