نام اسبجنسیتسال تولدرنگنام مادر اسبنام پدر اسبDNAمیکروچیپ/داغنژاد/تیرهقدتولید کننده 
اندولایفمادیان1399کهراندی ماریاینتینکس364099600050637تروبرد
بنتلیمادیان1392کهرایندین سانگتاواش985170002181176تروبرد
دن پاتریکنریان1401کرنگبنتلیوان من باند364099600054917تروبرد
دن فرانکنریان1400کهرسیربنتلیوان من باندتروبرد
دن متیونریان1400کهرریو کینوان من باندتروبرد
ریو آناسیسمادیان1398کهردریم آچاسامر دلدرومز364099600012295تروبرد
ریو آشلیمادیان1399نیلهاشبلمربوش364099600015313تروبرد
ریو جینونریان1399کهرریو شیکمربوش364099600015767تروبرد
ریو کاپرینریان1398نیلهریو کینمربوشتروبرد
ریو کاریزمادیان1401کرنگریو کنزومجستیک موندتروبرد
ریو کازینومادیان1401کرنگریو کازویوان من باندتروبرد
ریو لاومادیان1400کرنگبلیدزوان من باندتروبرد
ریو ماریامادیان1393مشکیمجیک میلیوننیوجرسیتروبرد
ریو نجلامادیان1398کهرریو شیکسامر دلدرومز364099600012744تروبرد
ریو کینمادیان1392کهرسیرن پارتیسامر دلدرومز985170002913425تروبرد
ریو موزیکالمادیان1398کهرمیدنایت کالرسیتی لیدر364099600012156تروبرد
سامرسانگنریان1399کهربنتلیسامر دلدرومز364099600048745تروبرد
میس وریتیمادیان1380کرنگانس لیدیفکچوالتروبرد