نام اسبجنسیتسال تولدرنگنام مادر اسبنام پدر اسبDNAمیکروچیپ/داغنژاد/تیرهقدتولید کننده
امیلی دن مادیان1401اگنس ولیایروبیکZ364099600055372پرشی
بیت دننریان1400کهرجنیفراربیت364099600054862پرشی
جیانا دنمادیان1401اورنلاایروبیکZ364099600055098پرشی
ریپل دنمادیان1400کرنگآرژانتیناایروبیکZ364099600055316پرشی
سولانا دنمادیان1400اگنس ولیایروبیکZ364099600054768پرشی
کاترین دنمادیان1401جنیفرایروبیکZ364099600054738پرشی
کریپتو دننریان1400اورنلاایروبیکZ364099600054952پرشی
کلارا دنمادیان1401آرژانتیناایروبیکZ364099600056074پرشی
کیندر دننریان1398کرنگآرژانتیناایروبیکZ364099600055779پرشی
گابریل دننریان1400کرنگسیتلاایروبیکZ364099600056000پرشی
لونا دنمادیان1400کهرزینالندگرانوس364099600055902پرشی
مارسل دننریان1401سیتلاایروبیکZ364099600054808پرشی
مایک دننریان1400کرنگیادگار گل کیوانایروبیکZ364099600055618پرشی
ناتالی دنمادیان1399کهریادگار گل کیوانایروبیکZ364099600056258پرشی
نانسی دنمادیان1399کهرآرمیتاایروبیکZ364099600055508پرشی
اسکات دننریان1401جسیکاایروبیکZپرشی
اگنس ولیمادیان1396نیلهسوپرانوکارلوس دیزل364099600048277پرشی
اورنلامادیان1383مشکیstutbuch1obsession985100010315873پرشی
ایروبیکZسیلمی1384کرنگانبلی وبلکارتاگو956000005929596پرشی
آرژانتینا دو مسنیلمادیان1384کهرjitske du mesnilآرژانتینیوس528210000709090پرشی
جنیفرمادیان1383کهرhauptstutbuchcontifax972000000270680پرشی
سیتلامادیان1386کهرایزتلااوکاتو/یوکاتو528210000956898پرشی
کامیلامادیان1393کهرکوئیک شدوفین فین364099600011516پرشی
مارس دننریان1399کهروندیاموایروبیکZپرشی
متیک دنمادیان1400کهرکینگ استونجسیکاپرشی